Tag Archives: สร้างบ้าน

ใจความสำคัญสำหรับงานรับสร้างบ้านเป็นฐานที่แข็งแรง

ในงานจะสร้างบ้านหลังหนึ่งเราต้องมีแท่นที่แข็งแรงและปลอดภัย ซึ่งรากฐานนั้นก็คือ ส่วนที่ข้างๆหัวเสาหลัก รองรับน้ำหนักจากเสาถ่ายสู่ไม้ค้ำยัน ในการทำรากฐาน ต้องเอาใจใส่เป็นพิเศษ ตั้งแต่การเลือกใช้ฐานรากตามสภาพของดิน ควรใช้วัตถุก่อสร้างตามแบบ วิศวกรรม โดยเคร่งครัด ไม่ตัดลดขนาด ปูนที่ใช้ทำโครงสร้างรองรับต้องใช้ปูนโครงสร้าง  ซึ่งจะมีค่าแพงกว่าปูนโบก เพราะหากโครงสร้างรองรับ ทรุดตัวแล้ว ย่อมก่อให้เกิดความเสียหาย อย่างกว้างขวางแก่บ้าน หรือโรงเรือนทั้งยุ่งยากต่อข้อแก้ไขด้วย มาตราส่วนของ ปูน : ทราย : ก้อนหิน  เมื่อเราทำได้ที่จะสร้างที่ตั้งที่เหนียวแน่นได้แล้วก่อนจะทำงานขั้นถัดไปต้องเช็คให้รัดกุมซะก่อนจะปฏิบัติงานขั้นอื่นๆ

ต่อจากนั้นก็จะเกิดเรื่องของงานโบกปูนที่ผนังทุกอย่างจะรวมไปตั้งแต่ก่อนจักรับสร้างบ้านหลังหนึ่งแล้ว ซึ่งฝานั้นเรียกได้ว่าเป็นผิวหนังของบ้านโดยฝานอกบ้านจะคอยปกป้องตัวบ้านจากความแปรเปลี่ยนของ ดินฟ้าอากาศ ไม่ว่าร้อน หนาวเย็น แดด ลม สายฝนก็ตาม ผนังภายใน จะมีการแบ่งส่วนใช้สอยต่าง ๆ ภายในบ้าน ให้เป็นสัดส่วน ตามการใช้สอย ฝาผนังในบ้านนั้นมีทั้งฝาผนัง ที่ปฏิบัติหน้าที่เป็นโครง หรือไม่ที่เราเรียกว่า ฝาผนังรับน้ำหนัก คือเสาที่ยึดยาว ออกไปเป็น ฝาผนังโน่นเอง ฝาชนิดนี้จึงมีค่าค่อนข้างจะแพงกว่า กำแพงปกติ ส่วนฝาผนังอีกประเภท คือกำแพงที่นิยมใช้กันอยู่ทั่วไป คือ ฝาที่ไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่รับความหนักเบา หรือไม่ได้วางตัวเป็นโครงร่าง

ถ้าหากเรารับสร้างบ้านของผู้ซื้อมาแล้วแต่มิได้คิดเลขหรือคาดหมายไว้ก่อนอาจเป็นเหตุให้เบี่ยงเบนได้อย่างเดียวกันนะขา…