ประเทศไทยจะได้ประโยชน์อะไรจากอาเซียน

%e0%b8%ad%e0%b8%b2%e0%b9%80%e0%b8%8b%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%99

1. ไทยตั้งอยู่ในจุดกึ่งกลางบนภาคพื้นแผ่นดินใหญ่อาเซียน ประเทศไทยย่อมได้รับประโยชน์จากปริมาณการคมนาคมขนส่งที่จะเพิ่มขึ้นในอาเซียนและระหว่างอาเซียนกับจีน (และอินเดีย) มากยิ่งกว่าประเทศอื่นๆ ประชาคมอาเซียนจะได้รับผลทั้งด้านบวกและลบต่อประเทศไทยขึ้นอยู่กับพวกเราคนไทยจะเตรียมตัวอย่างไร แต่ผลทางบวกนั้นจะชัดเจนเป็นรูปธรรมและจับต้องได้

2. เมื่อเข้าสู่ อาเซียน ตลาดของเราจะใหญ่ขึ้น กลายเป็นตลาดของคนทั้ง 590 ล้านคน ซึ่งจะทำให้ประเทศไทยกลายเป็นแหล่งลงทุนที่น่าสนใจ เพราะสินค้าที่ผลิตในประเทศไทยสามารถส่งออกไปยังอีก 9 ประเทศได้เหมือนกับส่งไปขายต่างจังหวัด

3. ประเทศไทยจะมีหน้ามีตาและฐานะเด่นขึ้น ประชาคมอาเซียนจะทำให้มีขนาดใหญ่อันดับ 9 ของโลก ยังคงมีประโยชน์แก่คนไทยทุกคนที่จะได้ยืนอย่างสง่างามและยิ้มแบบสยามจะเห็นได้อย่างชัดขึ้น

4. ความเป็นประชาคมจะทำให้มีการพัฒนาเครือข่ายการสื่อสารคมนาคมระหว่างกันเพื่อประโยชน์ด้านการค้าและการลงทุน ซึ่งก็จะช่วยให้คนในอาเซียนมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน รู้จักกัน และสนิทแน่นแฟ้นกันมากขึ้น เป็นผลดีต่อประเทศ ความเข้าใจอันดีงามและความร่วมมือกันโดยรวมนับเป็นผลทางความสร้างสรรค์ในหลายมิติด้วยกัน

5. การค้าระหว่างไทยกับประเทศอาเซียนจะคล่องและขยายตัวมากขึ้น กำแพงภาษีจะลดลงจนเกือบจะหมดไป เพราะ 10 ตลาดกลายเป็นตลาดเดียว ผู้ผลิตจะส่งสินค้าไปขายในตลาดนี้และขยับขยายธุรกิจของตนเองง่ายขึ้น ขณะเดียวกันผู้บริโภคก็จะมีทางเลือกมากขึ้นราคาสินค้าก็จะถูกลง